Trzymajcie się wiatru i żagli! Wbijajcie na morze! Pozdro!

Statut OSBARO

Statut Stowarzyszenia OSBARO

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie sportowe działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę STOWARZYSZENIE OSBARO, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia7kwietnia1989rokuPrawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn, zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony a jego siedzibą jest miasto Wieliczka.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Wielickiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa obowiązujących na danym terenie.
§4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz proporca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacjinazasadachpełnejautonomii,adecyzjewtejsprawie podejmuje Zarząd. §6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II -CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Uprawianie, wspieranie, rozpowszechnianie sportu, turystyki i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych mające na celu integracje i reintegrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Pomoc w organizacji i realizacji sportowych, turystycznych i kulturalnych zamierzeń członków oraz osób zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia
3. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia.
4. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, działalność promująca sport, kulturę fizyczną, tematykę związaną z ekologią i zrównoważonym rozwojem.
5. Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym.
6. Szerzenie kultury, obyczajów i tradycji żeglarskich w tym piosenki żeglarskiej i szant.
7. Krzewienie postaw prospołecznych – promocja i organizacja wolontariatu
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży
§8
Stowarzyszenia swe cele realizuje poprzez:
1. organizację żeglarskich rejsów śródlądowych i morskich, regat, wycieczek, imprez sportowych, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć sportowych mających na celu edukację prospołeczną oraz proekologiczną,
2. prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy dotyczącej ochrony środowiska w szczególności ochrony wód i gospodarki wodnej poprzez promowanie i popularyzację sportów ekologicznych,
3. organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym,
4. organizowanie zajęć edukacyjnych oraz szkoleniowych w różnych sportach dla wszystkich grup wiekowych,
5. popularyzowanie sportu i turystyki wśród wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych,
6. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego w zakresie sportu, turystyki i komunikacji międzyludzkiej,
7. prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi,
8. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia,
9. organizowanie szkoleń i kursów dla kadr trenerskich i instruktorskich,
10.prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień,
11.wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
12.promocję regionu, tj. obszaru Powiatu Wielickiego.
§9
Działalność opisana w 9 statutu realizowana jest w formie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego §10
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. Członków kandydatów, 2. Członków zwyczajnych, 3. Członków wspierających, 4. Członków honorowych, 5. Członków uczestników. §12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§13
1. Członkiem kandydatem może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet członków Stowarzyszenia.
2. Członek kandydat dysponuje prawami i obowiązkami takimi jak członek zwyczajny z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionaprawpublicznych,będącaobywatelempolskimlub cudzoziemcem, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe oraz odbędzie staż kandydacki. Przyjęcie w poczet członków nastąpi na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
§14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
6) nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenia zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleńzawartychwpodpisanym porozumieniu.
§16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
4. Członkami uczestnikami mogą być małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęci przez Zarząd. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
§17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w WalnymZgromadzeniuprzezokres2lat – dotyczy członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzeniawterminie14dnioddatydoręczeniauchwałynapiśmie.WalneZgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§19
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
§20
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Rezygnacja członka władz zpełnionejprzezniegofunkcjioznaczawygaśnięciejegomandatu w tym organie.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
§21
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być:
a) Zwyczajne b) Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
c) z własnej inicjatywy d) na żądanie komisji rewizyjnej e) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzeniem.
§22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 1. ustalanie kierunków u programu działania Stowarzyszenia
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielenie absolutorium Zarządowi
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
8. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Stowarzyszenia
§23
1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu. 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 4. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa. 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań, 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 4. ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia i ich zatrudnianie, 5. podejmowanie decyzji w sprawienabycialubzbyciamajątkunieruchomegoiruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych, 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,
9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, 10.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu, 11.w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich, 12.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 13.ustalanie wysokości składek członkowskich i innych składek związanych z działalnością Stowarzyszenia, 14.zawieranie umów współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz podejmowanie decyzji o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, 15. uchwalanie regulaminów 16.podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
§25
1. Do realizacji swych zadańZarządmożepowołaćBiuroStowarzyszeniaijegoKierownika (Dyrektora). 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 4. PosiedzeniaKomisjiRewizyjnejodbywająsięwmiarępotrzeb,nierzadziejjednakniżraz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień, 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, atakżeprawożądania zwołania posiedzenia Zarządu, 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem, 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu, 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§28
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. §29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia. 2. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

ROZDZIAŁ V –
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie i inne składki, 2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne 3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje) 4) dochody z majątku Stowarzyszenia 5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych. §31
Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

ROZDZIAŁ VI –
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości2/3głosów,bezwzględu na liczbę obecnych członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.